Skip to content

רישום בחומרים רכים

 רישום בחומרים רכים מבוסס על תפיסת הרישום האקדמית. מטרת הקורס להקנות לתלמידים יכולת  להתבוננות באובייקט ובמיקומו בחלל והעברת תחונתו היחודיות אל הדף. הקורס מעניק בסיס לעבודה עם פחם, פסטל, סנגווין, דיו (מקחול יבש) , צבעי מים בשיטות שונות. כ”כ, הקורס עוזר להבין את הקשר בין כתם ונפח

נושא הקורס: תרבות כתם וקומפוזיציה, יסודות פרספקטיבה, אור וצל, פרספקטיבה במרחב, בניה אנכית ובניה לעומק ברישום

התלמידים יעבדו עם טבע דומם, פסלים קלסיים מגבס, מודל ערום