Skip to content

רישום אקדמי

 

רישום אקדמי

רישום הוא כלי עבודה בסיסי של כל אמן. כאשר האמן מבין לעומק את חוקי הפרספקטיבה, את האופן בו מתבוננים ומנתחים אובייקט מבחינת קונסטרוקציה, פרופורציות, נפחים והצללות, וכיצד מעבירים אובייקט מהמציאות אל הדף, הוא אוחז בידו את השילוב המושלם בין התבוננותמודעת, מושכלת, מעמיקה, לבין ידעמקיף, אוניברסאלי, מובנה.

 

שילוב זה הוא בסיס שיטת הרישום האקדמי טכניקת רישום ייחודית ששורשיה ברנסנס, והיא מבוססת על תורת הפרספקטיבה. שיטה זו מקנה כלים ומיומנות רישום מתקדמת, שיאפשרו לכם לרשום כל רעיון, לצייר כל אובייקט ולהפיח חיים בכל דמותבין אם מתוך התבוננות ובין אם מהדמיון.