Skip to content

מתחילה הרשמה לתוכניות של קיץ ונמשכת לקבוצה שתפתח בתחילת חודש מאי

by admin on April 10th, 2011

עבודות של נרינה, מקורס יסודות ומקורסי המשך.

ממשיכה הרשמה לקבוצה שמתוכננת להפתח ברביעי למאי – יום רביעי, קבוצה של יסודות וקבוצת המשך – מבוא לאנטומיה, לתלמידים שלאחר קורס יסודות, 

כמו כן, נפתחת הרשמה לקורסים שיתחילו בתחילת יולי והם: יסודות של רישום אקדמי,מבוא לאנטומיה – קורס המשך, אנטומיה- רישום מודל בהנחיית ודים קופטייבסקי,

 

Comments are closed.